Съобщения
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
12.12.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам лицата Донка Бъчварова, Стефка Петрова, Недялко Димитров, Уляна Бъчварова, Анелия Драганова- Куцарова, Денислав Драганов и насл. Марко Енев, че е започнало административно производство по издаване на данъчни оценки по обстоятелствена проверка за пл. № 62, участващ в образуването на УПИ ІІ- 63 и УПИ VІ- 63,  кв. 34, по действащия план на с. Радево, община Аксаково, Област Варна.

         Производството е по инициатива на Галина Василева.

         Административното производство ще завърши с издаване на исканата данъчна оценка.

         Уведомявам Ви, че образуваното производство е административно такова и в него не могат да бъдат разрешавани евентуални спорове свързани с конкуренция на имуществани права върху един и същ имот.

 

 


ЖИВКА ГОСПОДИНОВА

Началник на отдел „Местни данъци и такси“

 

 

 

 

Изготвил

М. Йорданова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg