Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
06.12.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
 

 

           Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

             

             Заповед  №ЗД-62/23.11.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ  за УПИ VІ-фурна, кв.16 по плана на с.Въглен, общ Аксаково, с цел делба на имота и обособяване на два нови УПИ за „общ. обсл.“ и за „техн. инфраструктура-трафопост“ и промяна на ул. регулация м/у о.т.49 и о.т.50.               Заповед  №ЗД-63/23.11.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за изработване на проект за ПУП-ПР за УПИ ХІІІ-322 в кв.15 по плана на гр.Аксаково, общ Аксаково с цел делба на имота.                Заповед  №ЗД-64/03.12.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ ХХІІІ-1040 в кв.7 по плана на гр.Игнатиево, общ Аксаково с установяване начин и характер на застрояване.                Заповед  №ЗД-65/23.11.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за изработване на проект за ПУП-ПР за УПИ ІІ-16 в кв.2  по плана на гр.Игнатиево, общ Аксаково с цел делба на имота.   Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg