Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 11.12.2018г.
05.12.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 1. На 11.12.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                               

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-470/03.12.2018г., относно: Разпределение на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване и условията за отдаване под наем.
 2. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-471/03.12.2018г., относно: Приемане на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година“.
 3. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-431/20.11.2018г., относно: Предоставяне на минералните води – изключителна държавна обственост, за безвъзмездно управление и ползване от Община Аксаково.
 4. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-472/03.12.2018г., относно: Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2018г.
 5. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-473/03.12.2018г., относно: Отмяна на Решение № 29.15, взето с Протокол № 029/23.11.2017г. на ОбС- Аксаково.
 6. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-302/30.07.2018г. и Писмо с вх. № ОБС-9500-302-(1)/28.11.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 35 кв.м ид. ч., включени в УПИ ІІІ-6,7,8, кв. 20, по действащия план на с. Доброглед, целия с площ 1155 кв.м., по заявление на Николина  Вичева. /второ разглеждане/
 7. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-465/03.12.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 150 кв.м.ид.ч. включени в УПИ ІІ- 167, кв. 32 по действащия план на с. Водица, целият с площ 1145 кв.м. по заявление на Зоя  Стаменкова.
 8. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-466/03.12.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на поземлен имот с идентификатор 54145.508.184 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осеново, в.з. Кранево, община Аксаково, целия с площ 722 кв. м. по заявление на Евгени  Мутафчиев, чрез адв. Венета  Михайлова.
 9. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-478/04.12.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственостза продажба на 225 кв.м. ид.ч. от УПИ II-847, кв. 61 по действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, целият с площ 873 кв. м. по заявление на Марияна  Пеева.
 10. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-479/04.12.2018г., Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ НИ № 103.1619 по ПНИ на местност „Над асфалта“, КР 103 и "Калето", КР 102, гр. Аксаково, целият с площ 1599  кв.м.
 11. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-474/03.12.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на поземлен имот с идентификатор 31334.501.176 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Зорница, община Аксаково, целият с площ 1685 кв. м.
 12. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-475/04.12.2018г., относно: Предварително съгласие за изменение действащия план на гр.Аксаково.

 

 

 1. На 11.12.2018г. от 14:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Заявление с вх. № ОБС-9500-461/27.11.2018г., относно: Предоставяне на социална услуга „Личен асистент“, като делегирана от държавата дейност в бюджета на Община Аксаково за 2019г.

 

 1. На 11.12.2018г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-464/30.11.2018г., относно: План - прием за учебната 2019/2020 година.
 2. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-469/03.12.2018г., относно: Предложение за Програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково през 2019 година.

 

 

 1. На 11.12.2018г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-433/20.11.2018г. от д-р Л. Попова - Управител на АМЦСМП - АксаковоЕООД, относно: Вземане на решение на ОбС – Аксаково за продължаване действието на договора за съвместна дейност между „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД и СМДЛ „ Сити лаб“ ЕООД, считано от 01.01.2019г.
 2. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-468/03.12.2018г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2018 г.
 3. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-476/04.12.2018г., относно: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 год. на територията на Община Аксаково.
 4. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-477/04.12.2018г., относно: Частично освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2019 г.

 

 

 


 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg