Обс - Съобщения
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
23.11.2018

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 043/22.11.2018г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

 

  • Решение № 43.12/ 22.11.2018г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

1.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 20 кV от КТП 20 в имот с идентификатор 00182.37.86 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и седем, осемдесет и шест/ до БКТП 1х400(630) кVА, 20/0.4 кV в имот с идентификатор  00182.37.37 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и седем, тридесет и седем/ и кабелна линия 0.4кV от КТП 20 до електромерно табло тип ТЕПО пред имот с идентификатор  00182.37.135 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и седем, сто тридесет и пет/ по КК на гр. Аксаково, общ. Аксаково, с териториален обхват: имот с идентификатор 00182.37.86 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и седем, осемдесет и шест/ – складова база, частна собственост, имот с идентификатор  00182.37.63 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и седем, шестдесет и три/ - селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Аксаково и имот с идентификатор 00182.37.37 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и седем, тридесет и седем/ – друг вид производствен, складов обект, частна собственост.

ПУП-парцеларния план да се изработи при спазване на изискванията, определени в  Наредба  № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, ЗУТ и другите приложими нормативни актове и заданието за изработване на ПУП, като следва да се внесе в община Аксаково в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. 

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоата-ционните дружества по реда на чл. 128, ал. 6, във връзка чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване, включително и становища на РИОСВ, „Електроразпределение Север“ АД, Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.          

    

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 20кV от КТП 20 в ПИ с идентификатор 000182.37.86 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и седем, осемдесет и шест/ до БКТП 1х400(630) кVА, 20/0.4кV в имот с идентификатор 00182.37.37 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и седем, тридесет и седем/ и кабелна линия 0.4кV от КТП 20 до електромерно табло тип ТЕПО пред имот с идентификатор 00182.37.135 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и седем, сто тридесет и пет/ по КК на гр. Аксаково, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

  • Решение № 43.13/ 22.11.2018г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с      чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

  1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП и план-схема за изграждане на кабелна линия 0.4 кV от ТП № 2 в имот с идентификатор 37099.829.5 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, осемстотин двадесет и девет, пет/ по КК на с. Кичево до кабелен шкаф ШК-4А пред имот с идентификатор 37099.42.290 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, четиридесет и две, двеста и деветдесет/ по КК на с. Кичево, общ. Аксаково и електромерно табло тип ТЕПО, с териториален обхват: имот с идентификатор 37099.42.286 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, четиридесет и две, двеста осемдесет и шест/ и имот с идентификатор 37099.529.9 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, петстотин двадесет и девет, девет/ – полски пътища, собственост на Община Аксаково и имот с идентификатор 37099.505.567 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, петстотин и пет, петстотин шестдесет и седем/ и имот с идентификатор 37099.505.568 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, петстотин и пет, петстотин шестдесет и осем/ – улици, общинска собственост и изграждане на уличен водопровод с териториален обхват: имот с идентификатор 37099.42.286 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, четиридесет и две, двеста осемдесет и шест/ и имот с идентификатор 37099.529.9 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, петстотин двадесет и девет, девет/ – полски пътища, собственост на Община Аксаково, имот с идентификатор  37099.505.567 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, петстотин и пет, петстотин шестдесет и седем/ и имот с идентификатор 37099.505.568 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, петстотин и пет, петстотин шестдесет и осем/ - улици, собственост на Община Аксаково и имот с идентификатор 37099.42.293 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, четиридесет и две, двеста деветдесет и три/ – частна собственост.

 

ПУП-парцеларния план да се изработи при спазване на изискванията, определени в  Наредба  № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, ЗУТ и другите приложими нормативни актове и заданието за изработване на ПУП, като следва да се внесе в община Аксаково в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето.

 

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоата-ционните дружества по реда на чл. 128, ал. 6, във връзка чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване, включително и становища на РИОСВ, „Електроразпределение Север“ АД, „ВиК-Варна“ ООД и Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

 

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) и план-схема за изграждане на кабелна линия 0.4кV от ТП № 2 в имот с идентификатор 37099.829.5 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, осемстотин двадесет и девет, пет/ по КК на с. Кичево до кабелен шкаф ШК-4А пред имот с идентификатор 37099.42.290 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, четиридесет и две, двеста и деветдесет/ по КК на с. Кичево и електромерно табло тип ТЕПО и изграждане на уличен водопровод до имот с идентификатор 37099.42.292 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, четиридесет и две, двеста деветдесет и две/ по КК на с. Кичево, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

 

  • Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg