Уведомления Дирекция УТ
ОБЯВЛЕНИЕ
15.11.2018

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Анна Янчева, Кремена Ангелова, Тодор Аянов, Таня Вълчева и Николай Георгиев, че във връзка със заявление с вх.№ УТ 70.1-17/09.08.2016 г., подадено от Костадинка Златева, Атанас Златев, Янка Генова, Лазар Генов, Боряна Апостолова, Недю Апостолов и Иванка Апостолова, е издадена заповед №199/17.09.2018 г. на Кмета на община Аксаково, с която се изменя плана на новообразуваните имоти на СО „Янчова поляна“, КР 510, землище гр.Аксаково, община Аксаково, в частта за НИ №№ 510.1215, 510.1217 и 510.1218 по ПНИ, одобрен със заповед № РД-15-7706-235/12.03.2015г. на областния управител на област Варна.

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14 –дневен срок от съобщаването и пред Районен съд Варна.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg