Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.11.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за:       план за застрояване за имот с идентификатор 32490.51.112 по кадастралната карта на с.Изворско, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване на режим, начин и характер на застрояване в имота                  
          Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.          

          Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg