Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК - 15.11.2018г.
08.11.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

 

 1. На 15.11.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-417/07.11.2018г., относно: Получените командировъчни пари за третото тримесечие на 2018 г. на Кмета на Община Аксаково.
 2. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-418/07.11.2018г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.09.2018г.

 

 1. На 15.11.2018г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
 1. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-413/11.2018г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”
 2. Докладна записка с вх. ОБС-9500-407/31.10.2018г., относно: Изменение на Решение № 19.21 взето с Протокол № 019 от 20.12.2016г. на Общински съвет – Аксаково.
 3. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-415/07.11.2018г., относно: Отдаване под наем на фургон – частна общинска собственост поставен в поземлен имот с идентификатор 00182.49.112, намиращ се в местност „Мелницата“, с трайно предназначение като гробищен парк, целият с площ 16744 кв.м. по кадастралната карта на гр. Аксаково.
 4. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-408/05.11.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ III - 141, кв. 20 по действащ план на с. Крумово, община Аксаково, целият с площ 1200 кв.м, по заявление от Нели Иванова Анастасова.
 5. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-414/07.11.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХ - общински, кв. 15 по плана на с. Слънчево, община Аксаково, целият с площ 770 кв.м, с молба от Христи Валентинова Георгиева.
 6. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-416/07.11.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ - „за гаражи” в кв. 97, по действащия план на гр. Аксаково, целия с площ 1192 кв.м., по заявление на Георги Желев Желев.
 7. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-419/07.11.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост с № 501.1313 в с. Доброглед, община Аксаково, целия с площ от 745 кв.м., по заявление на Юсуф Хамид Осман.
 8. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-422/08.11.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за провеждане на публичен търг с цел продажба на имот с идентификатор 31334.501.313 целият с площ 2327 кв. м., по кадастралната карта на с. Зорница, община Аксаково със заявление на Мария Живкова Николова.
 9. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-423/08.11.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, представляващ УПИ XXXIII, кв. 22 по действащия план на с. Долище, община Аксаково със заявление от Михаела Колева Михайлова, в качеството си на управител на „Гара Руфа“ ЕООД.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-420/07.11.2018г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 20кV от КТП 20, находящ се в имот с идентификатор 00182.37.86 до трафопост тип БКТП 1х400(630)кVА, 20/0.4кV в имот с идентификатор 00182.37.37 и на кабелна линия 0.4кV от КТП 20 до електромерно табло тип ТЕПО пред имот с идентификатор 00182.37.135 по КК на гр. Аксаково.
 11. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-421/07.11.2018г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП и план-схема за ел. захранване и водоснабдяване за имоти с идентификатори 37099.42.287, 37099.42.288, 37099.42.289, 37099.42.290, 37099.42.291, 37099.42.29 и 37099.42.293 по КК на с.Кичево, общ. Аксаково по заявление на Шон Брадли Бърк и Люк Майкъл Диксън чрез пълномощника си Галин Стоянов Карадимов и „Електроразпределение Север“ АД чрез пълномощника си Стелиана Василева Иванова.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                            /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg