Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
02.11.2018

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП :

                                                     

план за регулация и застрояване за изменение на действащия в обхвата на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ III-1001 и IV-512, кв.88 план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел обединяване на двата имота и установяване режим, начин и характер на застрояване на новообразуван УПИ V-1001,512 с конкретно отреждане: „за безвредно-производствена и търговско-обслужваща дейност“.за изменението на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот I-„за озеленяване“, кв.104, от който се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: VII-2655 – отредени за жилищно строителство и VIII “за озеленяване”.            Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.  

          Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.

 

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg