Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК -05.11.2018г.
31.10.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

На 05.11.2018г. от 13:30 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения”  в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

 
ДНЕВЕН РЕД:
  1. Извършване на проверка на декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и изготвяне на доклад от извършената проверка във връзка с §5 от ПЗР на наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, обн. дв 81/2.10.2018г./ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                            /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg