Уведомления Дирекция УТ
Изложени приетите с протокол №38 от 24.08.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, проекти за ПНИ: - местност „Кум тепе“, местност „Ментеше“,
30.10.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.90/30.10.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ са  изложени приетите с протокол №38 от 24.08.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, проекти за ПНИ:

- местност „Кум тепе“, землище гр.Аксаково, община Аксаково област Варна, в частта относно имоти №№1571, 1221 и 1223 в изпълнение на влязло в законна сила на 19.08.2008 г., решение №1053/17.07.2008 г., по адм. дело №57/2008 г. на Административен съд Варна.

- местност „Ментеше“, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно имоти №№520, 193, 148, 192, 195 и 197 в изпълнение на влязло в законна сила на 01.11.2012 г., решение №1259/27.05.2011 г., по адм. дело №57/2011 г. на Административен съд Варна.

На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.       

Съгласно разпоредбите на чл.28б, ал.6 от ППЗСПЗЗ, комисия, назначена от областния управител, в която се включват представители на службата по кадастъра, на областната дирекция "Земеделие", на общинската служба по земеделие, на областната администрация и на техническата служба на общината, разглежда постъпилите писмени искания и възражения.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg