Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
10.09.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Юсние Сали, Фавзие Зейнун, Орхан Зейнунов, Магда Мутафова, Нешо Мутафов че е започнало административно производство за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за общинска собственост за проектен имот № 161 по плана на с.Засмяно, Община Аксаково, Област Варна

В разписния лист имота е записан на наел. Ибрям Шакиров, наел. Мустафа Зейнунов. Орхан Зейнунов, наел. Адем Мутафов и наел. Апиаз Мустафов. Производството е по инициатива на Галина Жекова.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да правите писмени искания и възражения.ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

 

 

 

Изготвил:

Николинка Костова

 

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg