Уведомления Дирекция УТ
На основание чл.61, ал.3 от АПК
29.10.2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

            На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР ), дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, съобщава на :

 

1.ТОДОР РУСЕВ

2.ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

 

          че е издадена заповед на Кмета на община Аксаково №675/20.09.2018г.  за изменение по чл.51, ал.1, т.1 и т.2 от ЗКИР на кадастралния план на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл. Варна, в обхвата на имот пл.№515, състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ VІ515 в кв.32 като кадастрални граници и на построената в него жилищна сграда, вследствие на което, имот пл.№515 се заличава и от него се образуват два имота с нови пл.№№1064 и 1065.

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Варна в 14-дневен от публикуването на настоящото съобщение.

            Одобрената преписка може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3.

           

 

 

 

           

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  УТ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg