Уведомления Дирекция УТ
СЪОБЩЕНИЕ
24.10.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
С Ъ О Б Щ А В А
 

           В Държавен вестник бр.84 от 12.10.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за обект „Участък от магистрален водопровод „Девня-Варна”  ІІ-ри етап, ПС Чуката – с.Припек”, разположен  на  територията  на  общини  Аксаково, Белослав и Девня, област Варна.  В община Аксаково трасето преминава през имоти с идентификатори 67489.89.835 и 67489.89.900 в землището на с. Слънчево, държавна, частна собственост, с НТП – дървопроизводителни горски площи.

           Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

          Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.

 

 

 

                                                                                                                                  ОТ ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

                                                

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg