Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 25.10.2018г.
19.10.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

На 25.10.2018г. от 11:30 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения”  в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на проект за „ Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациии за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Аксаково“
  2. Обсъждане и определяне на лицата по чл.4,ал.5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, обн. ДВ 81/2.10.2018г./
  3. Вземане на решение във връзка с §5 от ПЗР на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, обн. ДВ 81/2.10.2018г./

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                            /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg