Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 18.10.2018г.
11.10.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 1. На 18.10.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-391/11.10.2018г. от д-р Л. Попова - Управител на АМЦСМП - АксаковоЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на деветмесечие на 2018г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2018г. с приложениия.
 2. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-373/05.10.2018г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2018г.
 3. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-386/10.10.2018г., относно: Разходване на събрани средства по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
 4. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-387/10.10.2018г., относно: Разходване на събрани средства по чл. 3 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

 

 

 1. На 18.10.2018г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-376/09.10.2018г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-385/10.10.2018г., относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост – Язовир „Засмяно“.
 3. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-377/09.10.2018г., относно: Учредяване право за надстрояване в УПИ ХІІ-835 в кв. 46 подействащия план на гр. Аксаково, целия с площ 2130 кв.м по искане от Миролюб Панайотов Бобев.
 4. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-374/09.10.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост на УПИ Х-797, кв. 66 по плана на гр. Игнатиево, община Аксаково, целият с площ 434 кв.м, по заявления от наследниците на Марин Мирчев Тодоров.
 5. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-375/09.10.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 110 кв.м. ид.ч. включени в УПИ V- 159, кв. 13 по действащия план на с. Изворско, целия с площ 920 кв.м. ид.ч. по заявление от Васил Радев Тодоров.
 6. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-379/09.10.2018г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост продажба на 34 кв.м. ид.ч., включени в УПИ ІV- 848, кв. 61 по действащия план на гр. Аксаково, целият с площ 430 кв.м. по заявление от Атанас Христов Атанасов.
 7. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-384/10.10.2018г., относно: Даване на съгласие за промяна на действащия план на с. Въглен, частта му относно УПИ І- за баня, кв. 14.
 8. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-378/09.10.2018г., относно: Даване на съгласие за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осеново, общ. Аксаково в частта на поземлен имот с идентификатор № 54145.36.43, целия с площ 15 837 кв.м.
 9. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-388/10.10.2018г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 67489.20.318 по кадастралната карта на  с. Слънчево, общ. Аксаково по заявление от „Манекс сън“ АД, подадено чрез пълномощник Димитър Кирчев Димитров.
 10. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-389/10.10.2018г., относно: Одобряване на ПУП - ПЗ за имот с индентификатор 37099.50.18 по КК на с. Кичево, общ. Аксаково по заявление на Иванка Георгиева Чобанова.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                            /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg