Новини
Международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване“ 25-27 септември 2018 г.
03.10.2018


Община Аксаково в рамките на проект „Социални услуги на едно гише”, с договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж ” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд проведе в периода от 25-27 септември 2018 г.  международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване“ в хотел „Черно море“, зала „Одесос“.  

 

 

Целта на конференцията е да се разпространи опита на общините Игуелада, Хорсенс, Полска Асоциация за социални услуги сред широката общественост, както и опита на община Аксаково с приложението на пилотния модел „Социално обслужване на едно гише“.   На конференцията присъстваха партньорите от Полска асоциация за социална политка – Варшава и представители община Игуалада , Испания-побратимена на община Аксаково. Споделени бяха практики за Парадигмата на социалните инвестиции и интегрираните социални услуги , Ревитализацията тригер за социалното развитие  в Полша,  Интегриран план за здравни и социални услуги в Каталуня.  В конференцията се включиха Димитричка Кънчева-Директор на РДСП,  Адриана Григорова – Директор на Дирекция социално подпомагане, представители на общините във Варненска област. Конференцията начерта и бъдещи съвместни проекти между организациите представени на форума.


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg