Обс - Съобщения
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
28.09.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО
 

 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 040/27.09.2018г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

 

  • Решение № 40.11/ 27.09.2018г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

  1. Дава предварително съгласие за изграждане на кабелна линия 0.4кV за имот с идентификатор 00182.8.20 /нула нула сто осемдесет и две, осем, двадесет/ по КК на гр. Аксаково, общ. Аксаково, с териториален обхват: имоти с идентификатори 00182.39.1 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и девет, едно/ – селскостопански, горски, ведомствен път и 00182.39.122 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и девет. сто двадесет и две/ – друг поземлен имот за движение и транспорт– общинска собственост. Определя срок на валидност на предварителното съгласие две години.
  2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 0.4кV за имот с идентификатор 00182.8.20 /нула нула сто осемдесет и две, осем, двадесет/ по КК на гр. Аксаково, общ. Аксаково, с териториален обхват: имоти с идентификатори 00182.39.1 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и девет, едно/ – селскостопански, горски, ведомствен път и 00182.39.122 /нула нула сто осемдесет и две, тридесет и девет. сто двадесет и две/ – друг поземлен имот за движение и транспорт – общинска собственост.

 

     ПУП-парцеларния план да се изработи при спазване на изискванията, определени в  Наредба  №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, ЗУТ и другите приложими нормативни актове и задание за изработване на ПУП, като следва да се внесе в община Аксаково в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. 

 Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 128, ал. 6, във връзка чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване, включително и становища на РИОСВ, „Електроразпределение Север“ АД, Здравно заключение съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и скица съгласувана с „Електроразпределение Север“ АД.    

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 0.4кV за имот с идентификатор 00182.8.20 /нула нула сто осемдесет и две, осем, двадесет/ по КК на гр. Аксаково, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

 

  • Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

                                   

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg