Уведомления Дирекция ОСССК
Заповед №599 от 27.08.2018г. - “Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за определяне размера на обезщетенията на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут във връзка с изграждането на обект „Кабелно ел.захранване на АГРС – Игнатиево”
21.09.2018
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg