Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК - 20.09.2018г.
13.09.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 1.  На 20.09.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-354/11.09.2018г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2018/ 2019 година.

 

 1. На 20.09.2018г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-339/03.09.2018г., относно: Приемане на План за действие за общинските концесии в Община Аксаково
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-350/11.09.2018г., относно: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково в частта му между ОТ 372-373-375-132-128.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-351/11.09.2018г., относно: Даване на съгласие за изработване на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) относно кв. 51, по действащия план на гр. Аксаково.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-352/11.09.2018г., относно: Съгласие за изменение на действащия план гр. Аксаково, община Аксаково в частта на УПИ ХІІ-835, кв. 46.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-347/11.09.2018г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 0.4кV за имот с идентификатор 00182.8.20 по КК на гр. Аксаково, общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

 1. На 20.09.2018г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-353/11.09.2018г., относно: Приемане на „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Аксаково за 2016 – 2020г.“

 

 

 1. На 20.09.2018г. от 15:45 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-349/11.09.2018г., относно: Кандидатстване за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, включена в Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. с проект „Основен ремонт, реконструкция, преустройство и промяна предназначението на съществуваща фурна в сграда за обществено обслужване в УПИ III „за обществено обслужване“, кв.20 по плана на с. Долище, общ. Аксаково“ .
 2. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-360/12.09.2018г., относно: Отпускане на средства за заплащане такса за обучение за Магистърска програма “Кръгова икономика”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                            /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg