Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
17.04.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Във връзка с публикувана обява в ДВ /бр.27/27.03.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ е изложен приетият с протокол №34 от 16.02.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ проект за ПНИ на местност „Ментеше“, землище гр.Аксаково, община Аксаково област Варна, в частта относно НИ №№ 80, 309 и 536 в изпълнение на влязло в законна сила на 21.01.2012 г., решение №2964/15.12.2011г., по адм. дело №113/2011 г. на Варненският административен съд.

 

На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.       

Съгласно разпоредбите на чл.28б, ал.6 от ППЗСПЗЗ, комисия, назначена от областния управител, в която се включват представители на службата по кадастъра, на областната дирекция "Земеделие", на общинската служба по земеделие, на областната администрация и на техническата служба на общината, разглежда постъпилите писмени искания и възражения.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg