Уведомления Дирекция ОСССК
Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: СВЕТЛА СТОЯНОВА
05.04.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: СВЕТЛА СТОЯНОВА, че е започнало административно производство за заверка на молба- декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за Поземлен имот с идентификатор 87518.501.165 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Яребична.

 Производството е по инициатива на  Димитър Узунов.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на писмото можете да правите писмени искания и възражения.

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

Изготвил:

Николинка Костова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg