Съобщение
21.11.2018
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че в административната сграда на Община Аксаково се извършват ремонтни дейности на асансьорната уредба по проект „Красива България“. От съображения за сигурност се...

Съобщение
19.11.2018
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че в административната сграда на Община Аксаково се извършват ремонтни дейности на асансьорната уредба по проект „Красива България“. От съображения за сигурност се...

Честит Ден на народните будители!
01.11.2018
На днешния ден - 1 ноември ние отдаваме заслужена почит към всички онези, благодарение на които българската нация е запазил вярата си в духовните ценности,...

Община Аксаково в Брюксел
18.10.2018
Община Аксаково получи специална покана от Програма „Европа за гражданите“ към Европейската комисия да представи своя проект „Европа на бъдещето – многолика и единна“ в...

Община Аксаково обявява, че има одобрена заявка за 3 работни места по Програма „Старт на кариерата“.
05.10.2018
Работните места са със срок на заетост 9 месеца, разпределени, в следните звена на Община Аксаково по професионално направление и длъжност Отдел/Звено Професионално направление Длъжност, кояте ще бъде...

ЕНЕРГО-ПРО
05.10.2018
Уважаеми съграждани уведомяваме ви, че на 19.10.2018 г. /петък/ от 10:00ч. до 14:00ч. в сградата на НЧ „Просвета – 1905“ гр.Аксаково, ет.1 „ЕНЕРГО – ПРО“ ще има изнесен офис...

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.
03.10.2018
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г. Карти на масивите за ползване на земеделските земи

Кампания за осиновяване на безстопанствени животни - кучета.
30.08.2018
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че Община Акасково организира кампания за осиновяване на безстопанствени животни - кучета. Надяваме се да се включите в тази благородна кауза, защото...

Промяна на маршрута на автобусите
22.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На 26.08.2018 г. /НЕДЕЛЯ/ от 12:00 ч. до 13.30 ч. ЦЕНТЪРА НА ГРАД АКСАКОВО ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС. АВТОБУСИТЕ ЩЕ ПОЛЗВАТ СПИРКА „ПОЛИКЛИНИКА-АКСАКОВО“ от...

Обява Областна дирекция "Земеделие" - Варна
07.08.2018
Заповед по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Варна График за провеждане на заседанията на комисията

Обява Общинска служба по земеделие гр. Аксаково
02.08.2018
На основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването за земеделските земи (ППЗСПСЗЗ)

СЪОБЩЕНИЕ
15.06.2018
Уведомяваме Ви, че във връзка с получен в Община Аксаково сигнал за наличието на влечуги – змии в района на „Спортна и детска площадка Юг”,...

Съобщение за заседание на ПК - 15.11.2018г.
08.11.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.11.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции”...

Съобщение за заседание на ПК -05.11.2018г.
31.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 05.11.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
25.10.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 041/25.10.2018г. на...

Съобщение за заседание на ПК на 25.10.2018г.
19.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 25.10.2018г. от 11:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен...

Съобщение за заседание на ПК на 18.10.2018г.
11.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 18.10.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции”...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
28.09.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 040/27.09.2018г. на Общински съвет...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
19.11.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП : подробен устройствен план –...

ОБЯВЛЕНИЕ
15.11.2018
Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.11.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: план за застрояване...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
02.11.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП : план за регулация и...

Изложени приетите с протокол №38 от 24.08.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, проекти за ПНИ: - местност „Кум тепе“, местност „Ментеше“,
30.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.90/30.10.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4,...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
29.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Боян Станев, Димо Банчев и Димитър Банчев,че е започнало административно производство...

Екологична оценка за разрешение на гробище Игнатиево
23.10.2018
Екологична оценка за разрешение на гробище Игнатиево

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
08.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Радка Калчева, Атанас Атанасов, Койка Янакиева, Бистра Бойчева, Георги Илиев, Марин Маринов,...

Заповед №599 от 27.08.2018г. - “Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за определяне размера на обезщетенията на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут във връзка с изграждането на обект „Кабелно ел.захранване на АГРС – Игнатиево”
21.09.2018
Заповед №599 от 27.08.2018г.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
21.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицето Румен Иванов, че е започнало административно производство за издаване на удостоверение за...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
10.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Юсние Сали, Фавзие Зейнун, Орхан Зейнунов, Магда Мутафова, Нешо Мутафов че е започнало...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg