Заповед № 88/06.02.2018г. на Кмета на община Аксаково е удължен срока за получаване на оферти, както и сроковете за получаване на документация за участие и за отваряне на офертите за участие в открита процедура за предоставяне на концесия с предмет : „Изпълнение на публична услуга - Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената областна транспортна схема, в частта на община Аксаково”
09.02.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 46, ал.7 и ал.8, т.4 от Правилника за прилагане на закона за концесиите,...

Община Аксаково Ви уведомява, че от 26.01.2018 г. стартира плащането на местните данъци и такси за 2018 година.
06.02.2018
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Аксаково Ви уведомява, че от 26.01.2018 г. стартира плащането на местните данъци и такси за 2018 година. Плащането на данък върху недвижимите имоти, такса...

Заповед №60 от 31.01.2018г. - Преустановяване на учебно - възпитателният процес в образователните институции, разположени на територията на Община Аксаково за периода от 31.01. 2018г. до 06.02.2018 година
31.01.2018
Заповед №60 от 31.01.2018г. - Преустановяване на учебно - възпитателният процес в образователните институции, разположени на територията на Община Аксаково за периода от 31.01. 2018г....

Община Аксаково набира участници по проект „Общите спортове-състезание между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“
30.01.2018
Каним Ви, да участвате в изследване, което проучва мотивационните фактори за непрекъснатото практикуване на физически упражнения при възрастните хора и влиянието на състезателни събития върху...

Община Аксаково търси да назначи психолог на трудов договор/ договор за услуга в Център за обществена подкрепа, гр. Аксаково.
17.01.2018
ОБЯВА ЗА РАБОТА Община Аксаково търси да назначипсихологна трудов договор/ договор за услуга в Център за обществена подкрепа, гр. Аксаково. Изискванията към кандидатите са: Образование- висше, специалност психология; Стаж–...

Стартира плащането на данък върху превозните средства за 2018 г.
11.01.2018
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 10.01.2018 Г. СТАРТИРА ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018 Г. В случай, че задълженията се заплащат на вноски, сроковете...

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши юрисконсулт към Дирекция „Административно, правно и нормативно обслужване“
20.02.2018
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши юрисконсулт към Дирекция „Административно, правно и нормативно обслужване“ Дарина Младенова Монева Дарко Янакиев Георгиев Конкурсът,...

Община Аксаково обявяба конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” към Дирекция „АПНО”
02.02.2018
Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на...

Турнир по табла
26.01.2018

Турнир по шах
26.01.2018

Община Аксаково съобщава, че предстои обявяване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
08.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ Община Аксаково съобщава, че предстои обявяване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”...

Транспорт - Линия 409
29.12.2017
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Линия 409 се обслужва на квотен принцип – 50 % от община Варна и 50 % община Аксаково. На 23.12.2017 г. са прекратени договорните...

Съобщение за заседание на ПК на 15.02.2018г
09.02.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.02.2018г. от 16:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции” в...

Съобщение за заседание на ПК на 15.02.2018г
08.02.2018
На 15.02.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС...

Съобщение за заседание на ПК на 23.01.2018г.
17.01.2018
На 23.01.2018г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС...

Съобщение
14.12.2017
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXX-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 20.12.2017г. от 14:00 часа в ЦПЛР – гр....

Съобщение за заседание на ПК на 13.12.2017г.
07.12.2017
На 13.12.2017г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета...

Решение № 683/21.04.2017г. на Варненски административен съд
01.12.2017
С влязло в сила на 05.10.2017г. Решение № 1497/30.08.2017г. на Варненски административен съд по административно дело № 908/2017г. се обявява за нищожно Решение № 20.4...

ИНТЕР КЕРАМИК ТРЕЙДИНГ ООД - АУЗД
19.02.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 242/19.02.2018 г. ДО НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ СЛАВКОВ УПРАВИТЕЛ НА “ ИНТЕР КЕРАМИК ТРЕЙДИНГ” ООД Р-Н „ЛОЗЕНЕЦ” БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” № 32 А, ЕТ....

БУЛТРАНСПОРТ ГРУП ЕООД - АУЗД
19.02.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 241/19.02.2018 г. ДО ЯНКА ИВАНОВА МИТЕВА УПРАВИТЕЛ НА “ БУЛТРАНСПОРТ ГРУП” ЕООД УЛ. „ЛОЗНИЦА” № 8 ГР. ИГНАТИЕВО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА, Уведомявам Ви,...

ДЪГА - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1965/19.10.2017 г. ДО РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ УПРАВИТЕЛ НА З.К.П.У “ДЪГА“ С. КРУМОВО, ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от...

АДИШЪНС ЕООД - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1963/19.10.2017 г. ДО РОС МАКЕНЗИ ХОУТ УПРАВИТЕЛ НА “АДИШЪНС” ЕООД ГР. ВАРНА, УЛ. „МУСАЛА“ № 3 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОУТ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен...

НИКОЛАЙ СИЙКОВ ИЛИЕВ - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1960/19.10.2017 г. ДО НИКОЛАЙ СИЙКОВ ИЛИЕВ УЛ. „ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА” № 12 ГР. ИГНАТИЕВО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок...

АЛБЕНА ИНВЕСТ - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1967/19.10.2017 г. ДО ГАВРИЛ ДОНЧЕВ ХРУСАНОВ ЛИКВИДАТОР НА “АЛБЕНА ИНВЕСТ УЪРЪЛД“ ЕООД ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ № 2, ЕТ. 2 УВАЖАЕМИ...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
19.02.2018
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.02.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: урегулиран поземлен...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
26.01.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са...

Протокол №30 от 17.11.2017 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ проект за ПНИ на селищно образувание по §4, ал.2 от ЗСПЗЗ в местност „Панорама І, ІІ, ІІІ“, землище с.Осеново, община Аксаково област Варна
25.01.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с публикувана обява в ДВ /бр.8/23.01.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж...

Протокол №29 от 10.11.2017 г. г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ
25.01.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с публикувана обява в ДВ /бр.8/23.01.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
18.01.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: парцеларен план /ПУП-ПП/...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицата
09.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицата: СУЛТАНКА ИЛИЕВА КОЗАРОВА, ГР. ВАРНА, ЖК.”МЛАДОСТ” УЛ.”ГЕО МИЛЕВ” № 3, ет....

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс уведомявам Иван Атанасов Атанасов
24.01.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс уведомявам Иван Атанасов Атанасов с адрес гр. Варна, район „Одесос” ул. „Фредерик Кюри” № 51, вх....

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява
03.01.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Стефан Панайотов Христов
03.01.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява всички заинтересувани лица
03.01.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам
08.12.2017
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицата: Киряк Николов Николов, Костадин Илиев Тодоров, Димитра Илиева Тодорова, Атанас Илиев...


Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg