Олимпийски игри в гр. Аксаково
20.08.2019
На 20 август 2019 г. за втора поредна година се проведоха „Олимпийски игри за всички“ в гр. Аксаково в рамките на проект „Общите спортове-състезанието между...

Механизъм лична помощ
19.08.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ Съгласно Закона за личната помощ: Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за...

Празнична програма - 15 години град Аксаково
13.08.2019

Преустановяване отглеждането на свине в обекти тип заден двор в 20 км зона около индустриалните ферми
31.07.2019
Преустановяване отглеждането на свине в обекти тип заден двор в 20 км зона около индустриалните ферми

ПРОЕКТ „ОБОРУДВАНЕ НА ОСП „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ - АКСАКОВО“
31.07.2019
На 02.07.2019 г. Община Аксаково подписа договор с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Оборудване на ОСП...

Автобусни карти за месец август
26.07.2019
Автобусни карти за месец август ще се продават в дните 29.07.2019 г., 30.07.2019 г., 31.07.2019 г. и 01.08.2019 г. В пункта за продажба на карти на...

Община Аксаково сключи споразумение с Агенция социално подпомагане и Националния осигурителен институт за прилагане на Механизма за личната помощ
16.08.2019
Общината ще бъде доставчик на лична помощ Ползватели на лична помощ до 31 декември 2020 г., съгласно ЗЛП са: Хората с право на чужда помощ, с...

Заповед по чл.ЗУв, алЛ от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция «Земеделие»-Варна и график за провеждане на заседанията на комисията
06.08.2019
Заповед по чл.ЗУв, алЛ от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция «Земеделие»-Варна и график за провеждане на заседанията на комисията

Oбява за изготвените предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година
02.08.2019
ОБЯВА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.АКСАКОВО, На основание чл. 72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) уведомява всички...

Внимание - Африканска чума по свинете застрашава България
22.07.2019
Внимание! Африканска чума по свинете застрашава България!

Заповед №427 от 27.06.2019 - Настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури за 2019г. на територията на община Аксаково
27.06.2019
Заповед №427 от 27.06.2019 - Настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури за 2019г. на територията на община Аксаково

ДГ "СЛАВЕЙЧЕ" с.Любен Каравелово - Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”
28.05.2019
ДГ"Славейче" с.ЛюбенКаравелово, общ.Аксаково,обл.Варна Адрес:с.Любен Каравелово,общ.Аксаково,обл.Варна тел:0894638660 email:cdg_slaveiche@abv.bg Изх.№29/21.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” На основание чл.4, ал.5, т.6 и чл.13б, чл.13в...

Съобщение за заседание на ПК - 15.08.2019г.
09.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.08.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване на конфликт на...

Съобщение
31.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ С влязло в сила на сила Решение № 1434/10.07.2019г. на Варненски административен съд по административно дело № 1265/2019г. се ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл. 12, ал....

Съобщение за заседание на ПК - 18.07.2019г.
11.07.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 18.07.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции”...

Общински съвет – Аксакво открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Варна за мандат 2020- 2024
11.07.2019
Документът е публикуван на 11.07.2019 г. Общински съвет - Аксаково, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. З от Закона за съдебната власт, чл. 21,...

Съобщение за заседание на ПК на 13.06.2019г.
10.06.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 13.06.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова...

Съобщение за заседание на ПК на 21.05.2019г.
15.05.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 21.05.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на...

Съобщение
19.08.2019
На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г.,...

Съобщение
19.08.2019
На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г.,...

Съобщение
14.08.2019
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от...

Съобщение
29.07.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА В Държавен вестник бр.59 от 26.07.2019г. е обнародвано съобщение за изработен окончателен проект за подробен устройствен план – парцеларен план...

Съобщение
23.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от...

Съобщение
23.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от...

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
15.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам наследниците на Деспина Николова Наумова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация за...

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
13.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. I от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам управителя на „Ша Енд Ша Инвестмънт" ЕООД и всички заинтересовани лица, че е започнало административно...

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
08.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Николай Жеков, Стоян Великов, Стоянка Ханзърова, Димитър Ханзъров, Иван Ханзъров, Тодорка Андонова, Желязко Андонов, Димитър...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
08.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Банчо Банчев, Деспа Калинова, Иванка Костова, Атанаска Радева, Райна Стойкова, Атанас Тодоров, Стоян Тодоров, Станка...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
31.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Георги Влаев, Николай Влаев, Ирина Тодорова, Илия Илиев, Тодорка Миркова, Димитър Койчев, като наследници на...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
31.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Георги Влаев, Николай Влаев, Ирина Тодорова, Илия Илиев, Тодорка Миркова, Димитър Койчев, като наследници на...

Съобщение във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
02.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности . В изпълнение на Наредба № 13...

Инвестиционно предложение
02.08.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
01.08.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн....

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
18.07.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
16.07.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
11.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн....

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg