Обявява конкурс за избор на здравен медиатор
19.01.2017
ОБЩИНА АКСАКОВО Обявява конкурс за избор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец Образец на заявлението се получава в деловодството на...

Възобновена е автобусната линия до с.Орешак
13.01.2017

Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав е отворено и работи в нормален режим при зимни условия за приемане на отпадъци .
10.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав е отворено...

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксакво и Белослав”, землище с. Въглен, Община Аксаково няма да работи
07.01.2017
УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПОРАДИ ВЛОШЕНИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“ НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЪГЛЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО / ДЕПОТО/, НЯМА...

Бедствено положение на територията на Община Аксаково
06.01.2017
З А П О В Е Д № 13 гр. Аксаково, 06.01.2017г. Във връзка със създалата се усложнена метеорологична обстановка в резултат от силния вятър, снегонавяване,...

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксакво и Белослав”, землище с. Въглен, Община Аксаково няма да работи
06.01.2017
УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че поради влошените метеорологични условия „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксакво и Белослав”, землище с. Въглен, Община Аксаково няма...

Oтносно: гр. дело № 1662 по описа на Окръжен съд –Варна за 2016г., V състав
28.12.2016
До Маринка Ангелова Георгиева гр. Варна, ул. „Железни врата" №33, вх. Б, ет.З, ап.9 относно: гр. дело № 1662 по описа на Окръжен съд -Варна за 2016г„ V...

Контейнер за строителни отпадъци
07.12.2016
Уважаеми жители на град Аксаково, Уведомяваме Ви, че услугата “събиране и извозване на строителни отпадъци, образувани от домакинствата на територията на гр. Аксаково за рециклиране” е...

Покана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство
01.12.2016
Покана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство Относно: Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на местно партньорство за подаване на...

Oтносно: гр. дело № 1662 по описа на Окръжен съд –Варна за 2016г., V състав
28.11.2016
До Маринка Ангелова Георгиева гр. Варна, ул. „Железни врата” №33, вх. Б, ет.3, ап.9 относно: гр. дело № 1662 по описа на Окръжен съд –Варна за 2016г., V...

Проект за изменение и допълване на Наредбата за обществения ред на община Аксаково
23.11.2016
Уважаеми жители, Уведомяваме Ви, че е подготвен проект за изменение и допълване на Наредбата за обществения ред на община Аксаково, като същия е публикуван на интернет...

Съгласно нормативните изисквания на чл.24а, ал.6 от Закона за автомобилните превози Общински съвет - Аксаково следва да определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
23.11.2016

Съобщение за заседание на ПК на 19.01.2017г
12.01.2017
На 19.01.2016г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС...

Решение №2337/21.11.2016г. на Варненски административен съд
27.12.2016
С влязло в сила на 09.12.2016г. Решение № 2337/21.11.2016г. на Варненски административен съд по административно дело № 887/2016г. се отменя разпоредбата на т.II-15 „Разрешения за...

Съобщение за заседание на ПК на 15.12.2016г.
09.12.2016
На 15.12.2016г. от 11:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
25.11.2016
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 012/23.06.2016г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 17.11.2016г
10.11.2016
1. На 17.11.2016г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на...

Справка за постъпили предложения от проведените обществени консултации по проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Аксаково
04.11.2016
Справка за постъпили предложения от проведените обществени консултации по проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за...

Община Аксаково, област Варна на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ и във връзка с т.4.16 от заповеди №РД-46-494 от 22.VІІІ.2003г. на МЗГ и №РД-02-14-454 от 22.VІІІ.2003г. на МРРБ, съобщава, че с протокол №23 от 30.09.2016г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ е приет проект за изменение на ПНИ на местност „Ментеше“, землище гр.Аксаково, област Варна, в частта относно имоти №49.543 и 49.286
19.12.2016
Община Аксаково, област Варна на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ и във връзка с т.4.16 от заповеди №РД-46-494 от 22.VІІІ.2003г. на МЗГ и №РД-02-14-454 от...

Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:
19.12.2016
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-РД-16-7706-249/08.12.2016г. на Областен...

Обявление - № УТ 70.1-20/12.10.2016г. подадено от Маргаритка Йорданова Дякова
01.12.2016
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:
28.11.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че...

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление с вх. № УТ 70.1-20/12.10.2016г., подадено от Маргаритка Йорданова Дякова
16.11.2016
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство за издаване на скица за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ VІІ-72, кв.19 находящо се в с. Ботево, община Аксаково, област Варна.
25.10.2016
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006...

Уведомяват се наследниците на Мария Маринова Дойчева,
30.11.2016
На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...

Уведомяват се наследниците на Мария Маринова Дойчева, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверения за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка
15.11.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Михна Стоянова Маринова
31.10.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...

До г-н Константин Чолаков Управител на „ЕКО СТОР” ЕООД гр. Варна р-н „Младост” ж.к. „Трошево” № 49, ет. 5, ап.23 гр. Варна
20.10.2016
До г-н Константин Чолаков Управител на „ЕКО СТОР” ЕООД гр. Варна р-н „Младост” ж.к. „Трошево” № 49, ет. 5, ап.23 гр. Варна УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОЛАКОВ, На основание чл.55 и чл.55а...

Дo г-н Георги Мирчев Управител на „ФОА” ООД гр. Варна ж.к. „Чаталджа” № 19, бл. - , вх. В, ет. 3, ап.16 гр. Варна
12.10.2016
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИРЧЕВ, На основание чл.55 и чл.55а от ППЗК, Ви уведомявам за решението на Комисията за провеждане на процедурата по отдаване на концесия на...

Уведомява се Елена Александрова Тодорова
19.09.2016
На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...


Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg