07.04.2020
Общината осигури дезинфектанти за всички блокове в гр. Аксаково
Община Аксаково осигури средства за дезинфекция за всички жилищни блокове на територията на града.Всеки от 23-те входа в осемте жилищни блока вече е обезпечен с по 10 литра кислородна вода и по 1 литър спирт /96%/, за да се поддържа качествена дезинфекция на общите части на сградите срещу разпространението на коронавирус.Доставката на дезинфектантите е част социалните мерки за защита на населението на общината в условията на извънредното положение заради пандемията от COVID-19.

31.03.2020
Гражданите, които се намират в закрити или на открити обществени места, трябва да носят защитна маска
Всички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Такова нареждане даде здравният министър със Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020г.   С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл. Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г.

25.03.2020
Съобщение относно плащането на местните данъци и такси
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,            Във връзка с въведено извънредно положение в Р България и предпазването от заразяване с коронавирус COVID-19, с цел безопасност на гражданите, Община Аксаково Ви призовава плащането на местните данъци и такси за 2020 година да се извършва по безкасов път, а именно:   През дигиталния портфейл iCard/com/. Изтегли мобилното приложение iCard тук; чрез „Български пощи“ ЕАД; във всеки клон на банка „ДСК”; чрез „Изипей“ АД; по банков път по сметка на община Аксаково, както следва:        Банка “ЦКБ” АД BG84 CECB 9790 8432 0105 00 BIC: CECBBGSF КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:   442100 – ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 442300 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 442400 – ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 441400 – ПАТЕНТ 442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ...

25.03.2020
Заповед № 192/17.03.2020г.
З А П О В Е Д   № 192/17.03.2020 г.                                    Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на РБ извънредно положение на територията на страната, Заповед № РД–01–124/13.03.2020г. на Министъра на Здравеопазването, усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, необходимостта от предприемане на спешни мерки за създаване на организация и контрол за опазване живота и здравето на гражданите,  препоръки на Националния оперативен щаб, оптимизиране на работата на социалните услуги в общността - ЦСРИ и ЦОП в режим на извънредна ситуация, във връзка с моя Заповед № 191/17.03.2020г. и на основание чл.63, ал.4 от Закона за...

25.03.2020
Заповед № 191/17.03.2020г. - Предпазни мерки вирус
З А П О В Е Д   № 191/17.03.2020г.гр. Аксаково     Във връзка с обявеното с Решение  от 13.03.2020г. на Народното събрание на РБ извънредно положение на територията на страната, Заповед № РД–01–124/13.03.2020г. на Министъра на Здравеопазването, усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, необходимостта от предприемане на спешни мерки за създаване на организация и контрол за опазване живота и здравето на гражданите и препоръки на Националния оперативен щаб, и на основание чл.63 от Закона за здравето и чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   Н А Р Е Ж Д А М :   І. Изменям своя Заповед №...

24.03.2020
Дарителска сметка за борба с коронавируса разкри Община Аксаково
След запитвания от много граждани и фирми, които имат готовност да направят дарение на средства в подкрепа на мерките срещу разпространяването на коронавируса -за закупуване на предпазни средства, апарати, консумативи, препарати Община Аксаково обявява следната дарителска сметка: Община Аксаково БАНКА – ЦКБ АД IBAN - BG84 CECB 9790 8432 0105 00   ЦКБ АД BIC – CECBBGSFКОД 44 51 00 – ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТАКОД 44 52 00 – ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА Средствата могат да бъдат използвани и за закупуване на препарати за дезинфекция на обществени площи, плащане на хранителни продукти и лекарства за хора, които са под карантина, включително за възрастни хора и хора с увреждания,...


17.02.2020
Проект - „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“
„Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-1.082-0001 по процедура BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня-Аксаково“- «Инвестиции в образование и заетост»   Община Аксаково стартира нов проект „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-1.082-0001. Проектът цели устойчиво интегриране на пазара на труда, предоставяне на възможности за образование и заетост на младежите до 29 г. вкл. изложени на риск от социално изключване, поради неангажираност с трудова дейност, образование или обучение на територията на община Аксаково. За постигане на целта в проектното предложение ще се реализират дейности по повишаване квалификацията на целевата група чрез включване в обучения...

17.12.2019
Покана за обществено обсъждане
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ относно предложения за именуване на улици в с. Въглен, Община Аксаково   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 17 януари 2020г. от 18:00 часа в салона на Читалището ще се проведе обществено обсъждане за именуване на улиците в с. Въглен

05.12.2019
Покана за обществено обсъждане
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ относно предложения за именуване на улици в с. Любен Каравелово, Община Аксаково   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 6 януари 2020г. от 18:00 часа в салона на Читалище „Просвета“ 1922 ще се проведе обществено обсъждане за именуване на улиците в с. Любен Каравелово

07.11.2019
Съобщение за преустановяване на услугата за събиране на строителни отпадъци „от врата на врата” от територията на община Аксаково
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,       УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА УСЛУГА ЗА СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ „ОТ ВРАТА НА ВРАТА” ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО, СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД.   ЗА ДАТАТА НА СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЗ 2020Г. И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА, ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО.         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО

30.10.2019
Детска градина "Добри Чинтулов" Въглен - Заповед №31/21.10.2019г.
Детска градина "Добри Чинтулов" Въглен - Заповед №31/21.10.2019г.

23.10.2019
Съобщение
Общинска администрация Аксаково, съобщава на всички собственици на имоти в местност  „Кум тепе“, землището на гр.Аксаково, област Варна, че с Решения №53.16 от 22.08.2019г. на Общински съвет  гр.Аксаково е създадено селищно образувание с местно значение с наименование „Кум тепе“, попадащо в КР 501, съответно КККР на землище гр.Аксаково в имоти с идентификатори 00182.32.117 и 00182.60.85. Решението е влязло в сила от дата на обнародването му  в ДВ бр. 72 от 13.09.2019г.  

01.04.2020
Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 8/26.03.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следните решения:   Решение № 8.17/ 26.03.2020г.   Разрешава изработване на проект за изменение на действащия план на гр. Аксаково в частта му относно кв.114, кв.112 в частта на УПИ ХХХ-1843, ХХХІ-1844, ХХVІІ-1116 и ХХVІ-1117 и улица м/у ОТ 324-326-328 по действащия ЗРП на гр. Аксаково, съгласно представената скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ.   Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработване на проект...

12.03.2020
Съобщение за заседание на ПК - 19.03.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 19.03.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-103/06.03.2020г., относно: Разглеждане и приемане на „Програма за намаляване риска от бедствия на община Аксаково“. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-105/10.03.2020г., относно: Отчет за дейността на „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ /МКБППМН/ към Община Аксаково за календарната 2019 година.     На 19.03.2020г. от 14:00 часа ще...

04.03.2020
Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 007/27.02.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следните решения:   Решение № 7.22/ 27.02.2020г.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 124б, ал.5, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение по т.3.7 от Протокол № 3 от 05.02.2020г., Общински съвет – Аксаково РЕШИ: Отказва да разреши изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 67489.41.56 по кадастралната...

13.02.2020
Съобщение за заседание на ПК -20.02.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На 20.02.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-57/07.02.2020г., относно: Приемане на нова „Наредба за обществения ред на територията на община Аксаково“. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-43/29.01.2020г., относно: Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-44/29.01.2020г., относно: Създаване на комисия за опазване на обществения ред...

04.02.2020
Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 6/30.01.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 6.9/ 30.01.2020г.             На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.59, ал.2, чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет - Аксаково РЕШИ: Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 37099.50.10 по кадастралната карта на с. Кичево, общ. Аксаково...

17.01.2020
Съобщение за заседание на ПК - 23.01.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На 23.01.2020г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-12/09.01.2020г., относно: Определяне на представител на Общински съвет - Аксаково в състава на Областния съвет за намаляване риска от бедствия и представители на Общински съвет - Аксаково в състава на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на община Аксаково. Извършване на проверка на декларации по „Закона за противодействие...

03.04.2020
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-12/02.04.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-748 в кв.56 по плана на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, с цел установяване на режим на застрояване на имота за зона „Жм“  с конкретно отреждане „за автомивка и офис“.                 Заповед  №ЗД-13/02.04.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ VІІ „за спирка и магазин“ в кв.31 по плана на с.Слънчево,...

03.04.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                              за изменението на действащия регулационен план на с.Зорница, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-65 в кв.23, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на имотите в частта на УПИ II-65, при което се образуват седем нови УПИ в кв.23 – XXI-159, XXII-160, XXIII-168, XXIV-169, XXV-173, XXVI-174 и XXVII-158                                                                                                                                              Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.    ОТ ОБЩИНСКА...

27.03.2020
Съобщение
Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, дирекция „Устройство на територията” - Община Аксаково, област Варна и на основание §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщава на заинтересованите:   ИЛИЯ ИЛИЕВ ЙОРДАНКА СТОЙНОВА   че е издадена Заповед №134/05.03.2020 г. на Кмета на община Аксаково за изменение на действащия кадастрален план на с.Долище, общ.Аксаково, обл.Варна, състоящо се в отразяване на регулационни линии на УПИ ХХІХ107 в кв.22 (по РП) като кадастрални граници и нанасяне на построените в имота...

27.03.2020
Съобщение
           Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Севдалина Ставрева - наследник на Киро Добрев, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-16/14.02.2020г., подадено от Евгени Димитров, с искане за изменение на кадастралния план на с.Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ XLVI254, кв.20 като кадастрални граници, както и нанасяне на построените в него сгради, вследствие на което имоти пл.№№254 и 255 се заличават и се образуват три имота с нови пл.№№543, 544...

20.03.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                       план за регулация и застрояване за УПИ XIV-230, кв.30 по плана на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна, от който се обособяват три нови урегулирани поземлени имота: XVI-230 и XVII-230 отредени за жилищно строителство и XV-230 за инж.инфраструктура                                                                                                                                              Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.  ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

18.03.2020
Съобщение
Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на : Ради Колев, Димитър Димитров, Димитричка Станчева, Ангел Станчев – записани в разписния лист като собственици на имот пл.№233, за който са отредени УПИ II233 и XVIII233, че е образувана административна преписка, изменение на кадастралния план на гр.Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот(УПИ) ІII233 в кв.38 като кадастрални граници и отразяване на построената в него и жилищна сграда, вследствие на което, имот пл.№233 се заличава и се образуват три имота с...

18.03.2020
Обявление
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, че има инвестиционно намерение „Промяна предназначение на съществуваща сграда за обществено обслужване в УПИ І-293, кв. 14 по плана на гр. Аксаково, община Аксаково”.   Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост. Целта на инвестиционното предложение е да се промени предназначението на част от сграда „Занималня” и „Център за обществена подкрепа – Аксаково” в „Център за социална рехабилитация и интеграция” и „Център за обществена подкрепа – Аксаково”. При изпълнение на проекта ще...

12.03.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Васил Панделиев, Тодорка Сербезова, Атанас Алтъпърмаков,Стоянка Алтъпърмакова, Ангел Алтъпърмаков, Таня Вълчева, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за проектен имот № 100.1699, целия с площ 1174 кв.м., като  се отнема площ  от поземлен имот с идентификатор 100.1657 и  площ от поземлен имот 100.1658 по кадастралния план на селищно образувание „Терасите”, гр.Аксаково, община Аксаково. В имотния регистър на кадастралния план...

27.02.2020
Съобщение
ДО НИКОЛИНА СТОЯНОВА УПРАВИТЕЛ  НА „РЕВАНШ 28“ ЕООД ГР. ВАРНА УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 56         УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  СТОЯНОВА,   Уведомявам Ви, че към дата 30.01.2020 г., във връзка с издадено разрешение № 70/05.12.2018 г. за поставяне на преместваем обект на адрес: „Георги Петлешев“ № 37, гр. Аксаково, по действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, имате следните неплатени задължения: Месечни такси за разполагане на ПО в размер на 339,00 лв. /триста тридесет и девет лева/, за месец декември 2018 г. и месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври и ноември 2019 г.; Неустойка за просрочие на плащането на месечните такси за разполагане в размер на 38,70...

21.02.2020
Уведомление
УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ИЛИЕВ,               Уведомявам Ви, че подаденото от Вас заявление вх. № ОС10-20/27.11.2019 г. е разгледано в т. 5 от Протокол № 14/06.12.2019 г. на Общинска експертна комисия, назначена със Заповед № 114/22.02.2019 г. на Кмета на Община Аксаково и е взето следното решение:             „Разрешение за поставяне на РИЕ в имот общинска собственост на адрес: гр. Аксаково, между ОТ 105, ОТ 106, ОТ 122, с площ от 2,00 кв.м, с рекламно-информационно предназначение не може да бъде издадено, тъй като описаният от заявителя рекламно-информационен елемент не отговаря на изискванията за поставяне на РИЕ, съгласно чл. 13, ал. 4, т....

18.02.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1, чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява наследниците на Яни Дянков, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за  УПИ  ХХVІІ - 10, кв.2 по регулационния план на с.Долище, община Аксаково. Производството е по инициатива на Тодор Тодоров и на основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на писмото, можете да правите писмени искания и възражения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК  

03.02.2020
Съобщение
СЪОБЩЕНИЕ     На основание на чл. 44,  ал. 1,  във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 и  чл. 52, ал. 1, т. 3, подточка „а“ от Закона за водите (ЗВ),  § 133, ал. 11 от Преходните и заключителни  разпоредби (ПЗР) на ЗВ и въз основа на Решение № 44.10 от  Протокол № 044/18.12.2018 г. на Общински съвет Аксаково, във връзка с чл.65 и чл.66 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на заинтересованите лица, че Разрешителните за водоползване на минерални води на територията на община Аксаково на „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД и „АДЕРАЛ“ ООД са преиздадени. Община Аксаково приканва титулярите...

09.03.2020
Решение за предварително изпълнение на становище за ЕО на ПП на ОУП Аксаково
Решение за предварително изпълнение на становище за ЕО на ПП на ОУП Аксаково

06.03.2020
На вниманието на собственици на пчелини, разположени на територията на гр. Аксаково
СЪОБЩЕНИЕ     На вниманието на собственици на пчелини, разположени на територията на гр. Аксаково     Уведомяваме Ви, че в периода 09.03.-12.03.2020 г. ще се извършва пръскане от КПУ „Съединение 95“, гр. Аксаково на площи засяти с ечемик и пшеница против житни плевели в следните местности на територията на гр. Аксаково: „КЬОР БУНАР“ – масив №38 и №40; „ЕДИ МЕШЕ“ – масив №34; „ТОПРЪКЛЪК“ – масив №№31,32,33; „КАВАЦИТЕ“ – масив №36.   Пръскането ще се извърши с препарат: АКСИАЛ – 80мл./дка с времетраене от 09:00 ч. до 16:00 ч.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО  

28.02.2020
Становище по ЕО на ПП на ОУП Аксаково
Становище по ЕО на ПП на ОУП Аксаково

10.02.2020
Съобщение във връзка с Инфлуенца по птиците
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с набелязване на мерки за недопускане проникване и разпространението на Инфлуенца по птиците на територията на община Аксаково, на заседание на общинска епизоотична комисия, проведено на 07.02.2020 г., Ви уведомяваме следното:   Собствениците на обекти за отглеждане на птици на територията на община Аксаково да не отглеждат на открито домашни птици от всички видове и да не допускат излизане на птиците извън дворовете им; Собствениците на птици да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици, и да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици...

10.02.2020
Съобщение във връзка с Африканска чума по свинете
СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с набелязване на мерки за недопускане проникване и разпространението на Африканска чума по свинете на територията на община Аксаково на  заседание на общинска епизоотична комисия, проведено на 07.02.2020 г., Ви уведомяваме следното:   Да не се допуска отглеждането на неидентифицирани свине (без ушна марка);  Ловните дружества да предоставят проби на отстреляните свине за обследване за африканска чума на официалния ветеринарен лекар за територията на община Аксаково; Забранени са пазарите за свине.     Общинска Администрация Аксаково  

24.01.2020
Съобщение за ползване на водовземно съоръжение
Съобщение за ползване на водовземно съоръжение

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.