Съобщение
06.02.2019
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че услугата за обслужване на контейнер за събиране на строителни отпадъци, разположен на ул. „Петрова нива”, е временно преустановена. В тази връзка следва...

Обявяване на грипна епидемия
29.01.2019
След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение от 30.01.2019 г. до 04.02.2019...

Важна информация за карти за пътуване
25.01.2019
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, По предложение на Кмета на Община Аксаково, Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и инвестиции“ към Общински съвет-Аксаково, взе решение по бюджета на общината за...

На вниманието на родителите, чиито деца са записани в Детска млечна кухня!
25.01.2019
ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ – ОБЩИНА АКСАКОВО На вниманието на родителите, чиито деца са записани в Детска млечна кухня!Уважаеми родители, Поради непредвидени обстоятелства и продължаване на ремонтните...

Обявяване на грипна епидемия
22.01.2019
След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ, е взето решение за периода от 21.01.2019 г....

На вниманието на родителите, чиито деца са записани в Детска млечна кухня!
18.01.2019
ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ – ОБЩИНА АКСАКОВО На вниманието на родителите, чиито деца са записани в Детска млечна кухня! Уважаеми родители, Поради извършване на ремонтни дейности в разливочната в...

Общинска служба по Земеделие – Аксаково
23.01.2019
ОБЯВА Общинска служба по Земеделие – Аксаково, на основание чл.18д, ал.4,5, и 6 във връзка с чл.28, ал.3, т.3 и чл.18б, ал.2 ППЗСПЗЗ съобщава, че...

Промени в графика на автобусна линия № 121
18.01.2019
Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че фирма „Транстриумф Холдинг“ АД пуска допълнителни курсове на линия № 121, считано от 21.01.2019 г., като молим за Вашето мнение относно...

Съобщение
21.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ПОЛЗВАТЕЛИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН, ОБЩИНА...

Автобусни карти за месец януари
20.12.2018
Автобусни карти за месец януари ще се продават в сградата на Народно читалище „Просвета-1905“ – гр. Аксаково, ет. 1 в дните 27, 28 и 29.12.2018 г.,...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
12.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам лицата Донка Бъчварова, Стефка Петрова, Недялко Димитров, Уляна Бъчварова, Анелия Драганова- Куцарова, Денислав Драганов...

Съобщение отдел Местни данъци и такси
06.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Аксаково Ви уведомява, че поради годишно приключване на 2018 г., каса № 2 - „Местни...

Съобщение за заседание на ПК на 21.02.2019г.
14.02.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 21.02.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
04.02.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ С ПРОТОКОЛ № 045/ 31.01.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ...

Съобщение за заседание на ПК на 17.01.2019г.
17.01.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 24.01.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията,...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
19.12.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 041/25.10.2018г. на...

Съобщение за заседание на ПК на 11.12.2018г.
05.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 11.12.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията,...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
23.11.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 043/22.11.2018г. на...

Съобщение
05.02.2019
Във връзка с публикувана обява в ДВ бр.10/01.02.2019 г. в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2 – дирекция „Устройство на територията“/...

Съобщение
05.02.2019
Във връзка с публикувана обява в ДВ бр.10/01.02.2019 г. в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2 – дирекция „Устройство на територията“/...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
04.02.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: ...

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
24.01.2019
СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
23.01.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: план за застрояване за...

Съобщение
15.01.2019
Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 4 от 11.01.2019 г. е обнародвана заповед № РД-18-7706-220/20.11.2018 г. на областен управител на област с...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
19.02.2019
О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
06.02.2019
О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
23.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Никола Радев, Стоян Радев, Анна Радева, Станислав Радев, Пауна Радева, Руменка Радева,...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
10.01.2019
О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
14.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам „Казан” ЕООД, че е започнало административно производство за издаване на удостоверение за липса на...

Заповед утвърждаване на горскостопански план
12.12.2018
Заповед утвърждаване на горскостопански план

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg