Дирекция „Бюро по труда” Аксаково уведомява търсещите работа лица за постъпили оферти за работа в Испания и Португалия
11.12.2017
Желаещите и отговарящи на условията, посочени в офертите, лица могат да получат пълна информация в ДБТ Варна и филиалите на дирекцията в Аксаково, Белослав и...

Запалване на светлините на Kоледната елха
06.12.2017

Отдел „Местни данъци и такси“ при община Аксаково Ви уведомявам, че гише № 3 – “Местни данъци и такси” и Каса № 2 – „Местни данъци и такси“ в Център за услуги и информация на гражданите няма да работят на 24.11.2017 г.
16.11.2017
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Във връзка с инсталиране на нова версия на ПП „Матеус“ на отдел „Местни данъци и такси“ при община Аксаково Ви уведомявам, че гише...

Набиране на потребители
08.11.2017
Във връзка с изпълнението на проект „Ние сме и ще бъдем Активни“, с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0002-С01 по процедура BG05M9OP001-2.005 – «Активно...

Подбор за набиране на персонал в „Център за социална рехабилитация и интеграция“
02.11.2017
Община Аксаково, в качеството си на бенефициент по Проект „Ние сме и ще бъдем Активни“ BG05M9OP001-2.005-0002 ОБЯВЯВА ПОДБОР за набиране на персонал в „Център за социална рехабилитация...

Комуникационна инициатива във връзка с десетата годишнина от членството на България в ЕС
30.10.2017
На 10.11.2017 г. от 10.00 часа Община Аксаково е домакин на Комуникационна инициатива във връзка с десетата годишнина от членството на България в ЕС и...

ДО ПОЛЗВАТЕЛИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО
15.12.2017
УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че по повод Коледно-новогодишните празници „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксакво и Белослав”, землище с. Въглен, Община Аксаково, ще...

Покана за публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Аксаково през 2017г.- 2018г.
09.11.2017
О Б Щ И Н А А К С А К О В О, О Б Л А С Т В А Р Н А П...

Община Аксаково обявява, че има одобрена заявка за 3 работни места по Програма „Старт на кариерата“.
02.10.2017
Работните места са със срок на заетост 9 месеца, разпределени, в следните звена на Община Аксаково по професионално направление и специалност. Отдел/Звено Професионално направление Специалност с приоритет Дирекция "Устройство...

Да изчистим България заедно
15.09.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Аксаково се присъединява към кампания „Да изчистим България заедно”, която ще се проведе на 16.09.2017 г....

Обява
03.08.2017

Лятно – есенната кампания по прибиране на реколтата на територията на Община Акасково.
08.06.2017
У В Е Д О М Л Е Н И Е ОТНОСНО: Лятно – есенната кампания по прибиране на реколтата на територията на Община Акасково. Във...

Съобщение за заседание на ПК на 13.12.2017г.
07.12.2017
На 13.12.2017г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета...

Решение № 683/21.04.2017г. на Варненски административен съд
01.12.2017
С влязло в сила на 05.10.2017г. Решение № 1497/30.08.2017г. на Варненски административен съд по административно дело № 908/2017г. се обявява за нищожно Решение № 20.4...

Съобщение за заседание на ПК на 16.11.2017г.
09.11.2017
На 16.11.2017г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
12.10.2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 028/12.10.2017г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 05.10.2017г.
28.09.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 05.10.2017г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
21.09.2017
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ С ПРОТОКОЛ № 027/ 19.09.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ...

ДЪГА - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1965/19.10.2017 г. ДО РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ УПРАВИТЕЛ НА З.К.П.У “ДЪГА“ С. КРУМОВО, ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от...

АДИШЪНС ЕООД - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1963/19.10.2017 г. ДО РОС МАКЕНЗИ ХОУТ УПРАВИТЕЛ НА “АДИШЪНС” ЕООД ГР. ВАРНА, УЛ. „МУСАЛА“ № 3 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОУТ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен...

НИКОЛАЙ СИЙКОВ ИЛИЕВ - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1960/19.10.2017 г. ДО НИКОЛАЙ СИЙКОВ ИЛИЕВ УЛ. „ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА” № 12 ГР. ИГНАТИЕВО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок...

АЛБЕНА ИНВЕСТ - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1967/19.10.2017 г. ДО ГАВРИЛ ДОНЧЕВ ХРУСАНОВ ЛИКВИДАТОР НА “АЛБЕНА ИНВЕСТ УЪРЪЛД“ ЕООД ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ № 2, ЕТ. 2 УВАЖАЕМИ...

ВЕСЕЛИН НИКОЛАИВ БОРИСОВ - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1925/13.10.2017 г. ДО ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ БОРИСОВ УЛ. „Д-Р БОРИС ОКС” № 3, ЕТ. 2, АП. 2 ГР. ВАРНА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, Уведомявам Ви,...

СИМОНА ЕНЕРДЖИ ЕООД - АУЗД
13.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1923/13.10.2017 г. ДО ГЕОРГИ БОНЧЕВ ВАСИЛЕВ УПРАВИТЕЛ НА “ СИМОНА ЕНЕРДЖИ - 2010” ЕООД С. ДОЛИЩЕ, ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ, Уведомявам Ви,...

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
15.12.2017
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: Подробен устройствен...

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
12.12.2017
Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: Подробен устройствен план – план за застрояване...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
29.11.2017
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-53/13.11.2017г. на Директор...

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съобщава на: ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДАМАСКИНОВ- собственик на УПИ ХХІ3568 в кв.72 по РП на гр.Аксаково
15.11.2017
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съобщава на: ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДАМАСКИНОВ- собственик на УПИ ХХІ3568...

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
13.11.2017
Община Аксаково, област Варна, На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за изменение на действащия план на с.Доброглед, общ.Аксаково, обл.Варна...

Уведомяват се: Владимир Янакиев Янакиев, Ашот Рафикович Акопян и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство във връзка със заявление с вх. № УТ1-913 /26.10.2017
09.11.2017
Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам
08.12.2017
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицата: Киряк Николов Николов, Костадин Илиев Тодоров, Димитра Илиева Тодорова, Атанас Илиев...

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК уведомява Борислав Димитров Банков
01.12.2017
На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК уведомява Борислав Димитров Банков, че след извършена служебна проверка на...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс уведомявам Атанас Иванов Атанасов
20.11.2017
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс уведомявам Атанас Иванов Атанасов с адрес гр. Варна, ул. „Жулио Кюри” № 51, вх. Б, ет....

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК
13.11.2017
На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК Уведомява се „Макс Телеком“, ЕИК……., със седалище и адрес на управление: обл. София,...

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.
20.10.2017
На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...

На 31.10.2017г. от 10.00 часа ще се извърши трасиране и оценка на подобренията на ползвателски имоти,
09.10.2017
О Б Я В ЛЕ Н И Е На 31.10.2017г. от 10.00 часа ще се извърши трасиране и оценка на подобренията на ползвателски имоти, както...


Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg