Турнир по спортен бридж
06.03.2017

Турнир по белот
06.03.2017

Поради допусната грешка от „Информационно обслужване“ АД към Министерство на финансите при обработка на данните, съобщенията за дължимите данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битовите отпадъци за 2017 г., са с невярно съдържание.
02.03.2017
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че поради допусната грешка от „Информационно обслужване“ АД към Министерство на финансите при обработка на данните, съобщенията за дължимите данък върху недвижимите...

Покана 3 март
27.02.2017

На основание заповед №7 на Директора на ОСП „Домашен социален патронаж“ гр. Аксаково обявява подбор по документи и интервю за длъжността „Личен асистент“ в „Звено за предоставяне на услуги в домашна среда“ към Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж“ – 6 свободни работни места.
24.02.2017
Общинско социално предприятие “Домашен социален патронаж“ Звено за предоставяне на услуги в домашна среда На основание заповед №7 на Директора на ОСП „Домашен социален патронаж“ гр....

Общински турнир по табла
20.02.2017

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „МДТ”
07.03.2017
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „МДТ” І. Допуснати кандидати: № Име,презиме,фамилия 1. Цанко Георгиев Цветанов 2. Живка Друмева Господинова ІІ. Недопуснати кандидати...

Съобщение по чл.32 от ДОПК
06.03.2017
До„Г- ТРАНС” ЕООД гр. Аксаково, ул. „М. Иванов” №7 В 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение моля да се явите в Информационен център, гише №2 в...

Oтносно: гр. дело № 1662 по описа на Окръжен съд –Варна за 2016г., V състав
28.12.2016
До Маринка Ангелова Георгиева гр. Варна, ул. „Железни врата" №33, вх. Б, ет.З, ап.9 относно: гр. дело № 1662 по описа на Окръжен съд -Варна за 2016г„ V...

Контейнер за строителни отпадъци
07.12.2016
Уважаеми жители на град Аксаково, Уведомяваме Ви, че услугата “събиране и извозване на строителни отпадъци, образувани от домакинствата на територията на гр. Аксаково за рециклиране” е...

Покана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство
01.12.2016
Покана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство Относно: Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на местно партньорство за подаване на...

Oтносно: гр. дело № 1662 по описа на Окръжен съд –Варна за 2016г., V състав
28.11.2016
До Маринка Ангелова Георгиева гр. Варна, ул. „Железни врата” №33, вх. Б, ет.3, ап.9 относно: гр. дело № 1662 по описа на Окръжен съд –Варна за 2016г., V...

Съобщение за заседание на ПК на 16.03.2017г
10.03.2017
На 16.03.2017г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета...

Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
24.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,...

Съобщение за заседание на ПК на 16.02.2017г
09.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 16.02.2017г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
30.01.2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 020/26.01.2017г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 19.01.2017г
12.01.2017
На 19.01.2016г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС...

Решение №2337/21.11.2016г. на Варненски административен съд
27.12.2016
С влязло в сила на 09.12.2016г. Решение № 2337/21.11.2016г. на Варненски административен съд по административно дело № 887/2016г. се отменя разпоредбата на т.II-15 „Разрешения за...

БУЛТРАНСПОРТ ГРУП ЕООД - АУЗД
16.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 516/13.03.2017 г. ДО ЯНКА ИВАНОВА МИТЕВА УПРАВИТЕЛ НА “ БУЛТРАНСПОРТ ГРУП” ЕООД УЛ. „ЛОЗНИЦА” № 8 ГР. ИГНАТИЕВО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА, Уведомявам Ви,...

Златко Рашков Златков
15.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –537/15.03.2017 г. ДО ЗЛАТКО РАШКОВ ЗЛАТКОВ С. ИЗВОРСКО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТКОВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение...

Росен Митков Христов
15.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –536/15.03.2017 г. ДО РОСЕН МИТКОВ ХРИСТОВ С. ИЗВОРСКО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение...

ПНИ на местност „Старите лозя“, землище гр.Игнатиево, община Аксаково област Варна, ПНИ на селищно образувание „Панорама І, ІІ, ІІІ“, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна
24.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с публикувана обява в ДВ /бр.19/28.02.2017 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж...

Община Аксаково, област Варна на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ и във връзка с т.4.16 от заповеди №РД-46-494 от 22.VІІІ.2003г. на МЗГ и №РД-02-14-454 от 22.VІІІ.2003г. на МРРБ, съобщава, че с протокол №23 от 30.09.2016г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ е приет проект за изменение на ПНИ на местност „Ментеше“, землище гр.Аксаково, област Варна, в частта относно имоти №49.543 и 49.286
19.12.2016
Община Аксаково, област Варна на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ и във връзка с т.4.16 от заповеди №РД-46-494 от 22.VІІІ.2003г. на МЗГ и №РД-02-14-454 от...

Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:
19.12.2016
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-РД-16-7706-249/08.12.2016г. на Областен...

Обявление - № УТ 70.1-20/12.10.2016г. подадено от Маргаритка Йорданова Дякова
01.12.2016
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:
28.11.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че...

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление с вх. № УТ 70.1-20/12.10.2016г., подадено от Маргаритка Йорданова Дякова
16.11.2016
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

Протокол № 1/13.03.2017г. за разпределение на пасища, мери и ливади на територията на община Аксаково
15.03.2017
Протокол № 1/13.03.2017г. за разпределение на пасища, мери и ливади на територията на община Аксаково

Решение ВА-14/ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
15.03.2017
Решение ВА-14/ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Протокол за проверка на действащите договори за пасища, мери и ливади на основание чл.37м от ЗСПЗЗ
09.02.2017
Протокол за проверка на действащите договори за пасища, мери и ливади на основание чл.37м от ЗСПЗЗ

Заповеди за одобрени оценки за трайни насъждения
30.01.2017
Заповеди за одобрени оценки за трайни насъждения - Местност "Старите лозя", Местност "Сухата чешма" Заповеди за одобрени оценки за трайни насъждения в местности „Ментеше” и „Янчова...

Заповеди за одобрени оценки за трайни насъждения
27.01.2017
Заповеди за одобрени оценки за трайни насъждения в местности „Ментеше” и „Янчова поляна”, землище гр.Аксаково Заповеди за одобрени оценки за трайни на-съждения в местности „Старите...

Уведомяват се наследниците на Мария Маринова Дойчева,
30.11.2016
На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...


Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg