Програма за празника на град Аксаково
14.08.2017

Община Аксаково набира желаещи за квалификационно обучение по професия „Социален асистент“
14.08.2017
Във връзка с изпълнението на проект „Ние сме и ще бъдем Активни “, с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0002-С01 по процедура BG05M9OP001-2.005 –...

Прием детски градини 2017-2018г.
15.06.2017
Списък на новопритите деца в детските градини за учебната 2017/2018 година: Списък на новопритите деца в детска градина "Дгужба" гр.Аксаково Списък на новопритите деца в детска градина...

Уведомява гражданите на Община Аксаково, че нископодовите автобуси за превоз на трудноподвижни хора се движат в следните часове:
06.06.2017
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АКСАКОВО Уведомява гражданите на Община Аксаково, че нископодовите автобуси за превоз на трудноподвижни хора се движат в следните часове: От гр. Аксаково: 5,45; 6,15;...

Във връзка с разработената процедура за избор на членове на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, Община Аксаково обявява прием на документи
07.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните...

Необходими документи за кандидатстване в детски градини на територията на община Аксаково
30.03.2017
Заявление за кандидатстване в детски градини на територията на община Аксаково Към заявлението задължително се прилагат следните документи: 1, Kопие от документите за самоличност на родителите/настойниците, или удостоверение...

Обява
03.08.2017

Лятно – есенната кампания по прибиране на реколтата на територията на Община Акасково.
08.06.2017
У В Е Д О М Л Е Н И Е ОТНОСНО: Лятно – есенната кампания по прибиране на реколтата на територията на Община Акасково. Във...

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите
21.04.2017
СПРАВКА За предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени...

Oбщина Aксаково започва процедура по създаване на доброволно формирование
18.04.2017
Община Аксаково започва процедура по създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от...

Скъпи участници в конкурса „Европа, каквото искаме да бъде!“,
11.04.2017
Скъпи участници в конкурса „Европа, каквото искаме да бъде!“, Поздравления! Екипът по проекта с удоволствие Ви информира , че международно жюри в рамките на международната среща „Европа,...

Oбщина Aксаково започва процедура по създаване на доброволно формирование
29.03.2017
Oбщина Aксаково започва процедура по създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
01.08.2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 026/28.07.2017г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК - 20.07.2017
14.07.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 20.07.2017г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
28.06.2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 025/22.06.2017г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК - 15.06.2017г.
08.06.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.06.2017г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
26.05.2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 024/26.05.2017г. на Общински съвет...

Решение № 683/21.04.2017г. на Варненски административен съд
17.05.2017
С влязло в сила на 11.05.2017г. Решение № 683/21.04.2017г. на Варненски административен съд по административно дело № 421/2017г. се обявява за нищожно Решение № 20.6...

СОФИМАРИ ЕООД - АУЗД
06.07.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1393/05.07.2017 г. ДО СТАВРОС МАРКУ УПРАВИТЕЛ НА “ СОФИМАРИ” ЕООД БУЛ. „СЪБОРНИ” № 31 А ГР. ВАРНА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКУ, Уведомявам Ви, че в...

СТАВРИК ЕООД - АУЗД
06.07.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1394/05.07.2017 г. ДО КОНСТАНТИНОС КИРИАКИДЕС УПРАВИТЕЛ НА “ СТАВРИК” ЕООД БУЛ. „СЪБОРНИ” № 46 ГР. ВАРНА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРИАКИДЕС, Уведомявам Ви, че в 14-дневен...

ЧАКУРМАС ЕООД - АУЗД
06.07.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1392/05.07.2017 г. ДО КИРИАКОС КИРИАКУ УПРАВИТЕЛ НА “ ЧАКУРМАС” ЕООД БУЛ. „СЪБОРНИ” № 31 А ГР. ВАРНА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРИАКУ, Уведомявам Ви, че в...

САЙПРОС КОМПАНИ ООД - АУЗД
06.07.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1391/05.07.2017 г. ДО СОТИРА ДИМИТРИУ УПРАВИТЕЛ НА “ САЙПРОС КОМПАНИ” ООД БУЛ. „СЪБОРНИ” № 31 А ГР. ВАРНА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРИУ, Уведомявам Ви, че...

ПАТРИК ЕЙМАН ЕООД - АУЗД
06.07.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1396/05.07.2017 г. ДО ПАТРИК ПАСКАЛ СЕДРИК ЕЙМАН УПРАВИТЕЛ НА “ ПАТРИК ЕЙМАН” ЕООД БУЛ. „КНЯЗ БОРИС І” № 33, ЕТ. 2 ГР....

ПРИМА ИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД - АУЗД
06.07.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1385/05.07.2017 г. ДО ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕЛНИКОВ УПРАВИТЕЛ НА “ПРИМА ИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ” № 70, ВХ. А, ЕТ....

СЪОБЩЕНИЕ
04.08.2017
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от...

СЪОБЩЕНИЕ
27.07.2017
На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г.,...

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
25.07.2017
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за изменението на действащия план на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно...

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
17.07.2017
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: План...

Съобщение - На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г.,
13.07.2017
На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г.,...

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
11.07.2017
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-28/27.06.2017г. на...

Областна Дирекция „Земеделие” – Варна, относно график на заседанията на Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
08.08.2017

Уведомление - СО „Янчова поляна” - имот № 510.1227
14.07.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ Общинска администрация- Аксаково уведомява всички заинтерисовани лица, че на 03.09.2017г. от 10.00 часа ще се извърши оглед на новообразуван имот № 510.1227 по /ПНИ/...

На основание чл. 26 ал. 2 във връзка с чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” се уведомява Ивелина Гошева Димитрова
23.06.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 26 ал. 2 във връзка с чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” се уведомява Ивелина Гошева Димитрова, с адрес:...

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка
29.03.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...

Протокол № 1/13.03.2017г. за разпределение на пасища, мери и ливади на територията на община Аксаково
15.03.2017
Протокол № 1/13.03.2017г. за разпределение на пасища, мери и ливади на територията на община Аксаково

Решение ВА-14/ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
15.03.2017
Решение ВА-14/ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg