Информационна среща
17.10.2017
В изпълнение на дейностите по проект №BG14MFOP001-4.001-0011 „ПОДГОТОВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИРГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ВАРНА С РАЙОН АСПАРУХОВО, БЕЛОСЛАВ И АКСАКОВО И РАЗРАБОТВАНЕ...

Промяна на програмата за празника на град Аксаково
25.08.2017
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че във връзка с възникнали непредвидени обстоятелства с неотложен характер, „Тутурутка“ няма да вземат участие в празничната програма на 27.08.2017 година. Вместо тях...

Програма за празника на град Аксаково
14.08.2017

Община Аксаково набира желаещи за квалификационно обучение по професия „Социален асистент“
14.08.2017
Във връзка с изпълнението на проект „Ние сме и ще бъдем Активни “, с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0002-С01 по процедура BG05M9OP001-2.005 –...

Прием детски градини 2017-2018г.
15.06.2017
Списък на новопритите деца в детските градини за учебната 2017/2018 година: Списък на новопритите деца в детска градина "Дгужба" гр.Аксаково Списък на новопритите деца в детска градина...

Уведомява гражданите на Община Аксаково, че нископодовите автобуси за превоз на трудноподвижни хора се движат в следните часове:
06.06.2017
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АКСАКОВО Уведомява гражданите на Община Аксаково, че нископодовите автобуси за превоз на трудноподвижни хора се движат в следните часове: От гр. Аксаково: 5,45; 6,15;...

Община Аксаково обявява, че има одобрена заявка за 3 работни места по Програма „Старт на кариерата“.
02.10.2017
Работните места са със срок на заетост 9 месеца, разпределени, в следните звена на Община Аксаково по професионално направление и специалност. Отдел/Звено Професионално направление Специалност с приоритет Дирекция "Устройство...

Да изчистим България заедно
15.09.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Аксаково се присъединява към кампания „Да изчистим България заедно”, която ще се проведе на 16.09.2017 г....

Обява
03.08.2017

Лятно – есенната кампания по прибиране на реколтата на територията на Община Акасково.
08.06.2017
У В Е Д О М Л Е Н И Е ОТНОСНО: Лятно – есенната кампания по прибиране на реколтата на територията на Община Акасково. Във...

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите
21.04.2017
СПРАВКА За предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени...

Oбщина Aксаково започва процедура по създаване на доброволно формирование
18.04.2017
Община Аксаково започва процедура по създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
12.10.2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 028/12.10.2017г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 05.10.2017г.
28.09.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 05.10.2017г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
21.09.2017
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ С ПРОТОКОЛ № 027/ 19.09.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ...

Съобщение за заседание на ПК - 07.09.2017
01.09.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 07.09.2017г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
01.08.2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 026/28.07.2017г. на Общински съвет...

С влязло в сила на 26.07.2017г. Решение № 1235/06.07.2017г. на Варненски административен съд по административно дело № 405/2017г. се обявява за нищожно Решение № 20.5 от Протокол № 20/26.01.2017 г. на Общински съвет-Аксаково
27.07.2017
С влязло в сила на 26.07.2017г. Решение № 1235/06.07.2017г. на Варненски административен съд по административно дело № 405/2017г. се обявява за нищожно Решение № 20.5...

ДЪГА - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1965/19.10.2017 г. ДО РУМЕН КИРИЛОВ ЯНКОВ УПРАВИТЕЛ НА З.К.П.У “ДЪГА“ С. КРУМОВО, ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от...

АДИШЪНС ЕООД - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1963/19.10.2017 г. ДО РОС МАКЕНЗИ ХОУТ УПРАВИТЕЛ НА “АДИШЪНС” ЕООД ГР. ВАРНА, УЛ. „МУСАЛА“ № 3 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОУТ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен...

НИКОЛАЙ СИЙКОВ ИЛИЕВ - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1960/19.10.2017 г. ДО НИКОЛАЙ СИЙКОВ ИЛИЕВ УЛ. „ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА” № 12 ГР. ИГНАТИЕВО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок...

АЛБЕНА ИНВЕСТ - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1967/19.10.2017 г. ДО ГАВРИЛ ДОНЧЕВ ХРУСАНОВ ЛИКВИДАТОР НА “АЛБЕНА ИНВЕСТ УЪРЪЛД“ ЕООД ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ № 2, ЕТ. 2 УВАЖАЕМИ...

ВЕСЕЛИН НИКОЛАИВ БОРИСОВ - АУЗД
20.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1925/13.10.2017 г. ДО ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ БОРИСОВ УЛ. „Д-Р БОРИС ОКС” № 3, ЕТ. 2, АП. 2 ГР. ВАРНА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, Уведомявам Ви,...

СИМОНА ЕНЕРДЖИ ЕООД - АУЗД
13.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1923/13.10.2017 г. ДО ГЕОРГИ БОНЧЕВ ВАСИЛЕВ УПРАВИТЕЛ НА “ СИМОНА ЕНЕРДЖИ - 2010” ЕООД С. ДОЛИЩЕ, ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ, Уведомявам Ви,...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
06.10.2017
Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-41/07.09.2017г. на Директор дирекция „УТ” при Община...

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
05.10.2017
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: Изменение на...

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на: НИКОЛАЙ ТРАЙЧЕВ ДАМЯНЛИЕВ и ПЕТЪР ТРАЙЧЕВ ДАМЯНЛИЕВ
05.10.2017
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от...

Съобщение зап.248-2017г.
13.09.2017
С Ъ О Б Щ E Н И Е Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 73 от 08.09.2017 г. е обнародвана заповед №...

Съобщение зап.249-2017г
13.09.2017
С Ъ О Б Щ E Н И Е Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 73 от 08.09.2017 г. е обнародвана заповед №...

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
12.09.2017
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: План за...

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.
20.10.2017
На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...

На 31.10.2017г. от 10.00 часа ще се извърши трасиране и оценка на подобренията на ползвателски имоти,
09.10.2017
О Б Я В ЛЕ Н И Е На 31.10.2017г. от 10.00 часа ще се извърши трасиране и оценка на подобренията на ползвателски имоти, както...

Разширение на гробищен парк гр. Игнатиево
19.09.2017
ОБЯВА до засегнатото население на гр. Игнатиево На основание чл. 6, ал. 9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (ДВ. бр.91/25.09.2002г., с изм. и доп.),...

Заповеди
08.09.2017
Заповед №341 от 05.09.2017г. Заповер №342 от 05.09.2017г. Заповер №343 от 05.09.2017г.

Уведомление - На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК
08.09.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...

Областна Дирекция „Земеделие” – Варна, относно график на заседанията на Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
08.08.2017


Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg